Zgjidhje për ERP

Sistemi për planifikim të resurseve të ndërmarrjes (ERP) u mundëson bizneseve dhe organizatave të arrijnë efiçencë organizative duke i lidhur në mënyrë kohezive të gjitha proceset interne të biznesit. ERP sistemi u mundëson departamenteve të ndryshme dhe njësive funksionale si Kontabiliteti dhe financat, Prodhimi, Shitja, etj., që t’i koordinojnë aktivitetet, shkëmbejnë informata dhe bashkëpunojnë në mënyrë efikase.

Nën-zgjidhjet për ERP të cilat ofrohen si pjesë e një ERP zgjidhjeje janë:

  • Analizë
  • Dizajnimi i zgjidhjes
  • Implementim
  • Testim
  • Suport
  • Upgrade
  • Konsulencë
  • Licenca per MS Dynamics NAV
  • Integrim i MS Dynamics NAV me platforma tjera
  • Dizajnimi dhe instalimi I arkitektures hardverike